فاز های پروژه

1399/6/18 سه‌شنبه

پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران دارای ۶ فاز می باشد که برای هر فاز فعالیت های مشخصی تعیین شده است. ۶ فاز پروژه به شرح زیر می باشند:    

   

فازهای پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی
فاز اول: تصويب رسمي سياست ايمني زيستي جهت كاربرد ايمن تكنولوژي‌هاي جديد زيستي در سراسر كشور

فاز دوم: يك چهار چوب اجرايي كامل عملي و پاسخگو،در راستاي پروتكل ايمني‌زيستي كارتاهنا و مرتبط با قراددادهاي بين المللي و مقررات ملي موجود در ايران

فاز سوم: يك ساختار سازماني موثر جهت  تصميم‌گيري‌هاي سازنده و قابل‌اجرا، رسيدگي به در‌خواستها، ارزيابي خطرات و وظايف اداري در ايران
فاز چهارم: توسعۀ يك سيستم كارآمد ملي جهت نظارت بلند مدت و گزارش نحوۀ رهاسازي موجودات زندۀ تغيير شكل يافتۀ ژنتيكي در ايران.
فاز پنجم: توسعۀ يك سيستم كارآمد جهت آگاهي و مشاركت عمومي در راستاي اهداف پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در ايران
فاز ششم: مدیریت پروژه

بيشتر