1401/1/17 چهارشنبه
1399/8/26 دوشنبه
بر اساس ماده 3 قانون ایمنی زیستی، دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی با شرح وظایف زیر در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر است.

الف- سیاست‌گذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون.
ب- هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح با مقررات موضوع این قانون.
ج- تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط موضوع این قانون.
اعضای این شورا مطابق با همین ماده قانونی به شرح زیر هستند.
1) معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)
2) وزیر جهاد کشاورزی
3) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
4) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
6) یک نفر از اعضاء انجمن های علمی ـ تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکل های مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکل ها و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس جمهور
7) یک نفر از اعضاء هیأت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاه ها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهور
8) یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به انتخاب کمیسیون مذکور و با رأی مجلس به عنوان ناظر
9) یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون مذکور و با رأی مجلس به عنوان ناظر

گفتنی است جهت انجام بررسی‌های لازم و تهیه گزارشات کارشناسی برای مصوبات مورد درخواست اعضای شورا، دو رکن دیگر نیز در دبیرخانه شورا تشکیل شده‌اند. یکی "کمیسیون هماهنگی شورا" که متشکل از معاونین دستگاه‌های ذیربط، مرجع ملی ایمنی زیستی و دو عضو حقیقی و دو عضو ناظر شوراست و نیز "کمیته تخصصی" که متشکل از دبیران کارگروه‌های تخصصی ایمنی‌زیستی دستگاه‌های ذی‌صلاح به همراه مرجع ملی ایمنی زیستی، دو عضو حقیقی و متخصصین ایمنی‌زیستی (بر اساس موضوع مورد بحث در دبیرخانه) است. انجام بررسی‌های کارشناسی و بحث و تبادل نظرهای تخصصی در کمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی انجام می‌گیرد و گزارش آن ابتدا در کمیسیون هماهنگی و نهایتا در شورای ملی ایمنی زیستی مورد بررسی نهایی و تصویب قرار می‌گیرد.

------------------------------------------------------------------------------
تماس با ما

ایمیل: SONBC@DOE.IR