کتاب های موجود در دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی

کتاب های موجود در دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی

  • چارچوب ملی ایمنی زیستی
  • گیاهان تراریخته: پرسش ها و پاسخ ها (ترجمه:دکتر علی هاتف سلمانیان، محیات جعفری)
  • مجموعه ای از قوانین و مقررات ملی و بین المللی در حوزه ایمنی زیستی و محصولات تراریخته (سمیرا کهک، بهزاد قره یاضی)
  • مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران (حسن اسکندریان، امیر موسوی، نسرین سادات اسمعیل زاده، دکتر محمدحسین صنعتی)
  • قوانین ایمنی زیستی( دکتر مهناز مظاهری اسدی، دکتر بهزاد قره یاضی)
  • مبانی زیست فناوری گیاهی نوین و ایمنی زیستی (مسعود توحیدفر، مهسا کریمی،مائده فیض بخش)
  • ارزیابی ریسک غذاهای حاصل از مهندسی ژنتیک (دکتر مسعود توحیدفر، دکتر بهزاد قره یاضی، دکتر حسن رهنما، مهندس فهیمدخت مختاری)
  • ارزیابی ایمنی غذاهای ناشی از حیوانات تراریخته مشتمل بر ماهی (دکتر بهزاد قره یاضی، مهندس فهیمدخت مختاری)
  • اثرات اقتصادی فن آوری زیستی بر روی بازار غذایی (مهندس سید عیسی هاشمی)
  • ایمنی زیستی در صنعت فن آوری زیستی میکروبی (دکتر مهناز مظاهری اسدی، مهندس حمید راشدی، دکتر عباس اخوان سپهی)


 
نسخه قابل چاپ