اخبار

الحاق یا عدم الحاق به پروتکل ناگویا کوالالامپور؛ کدام یک به نفع کشور است؟

الحاق یا عدم الحاق به پروتکل ناگویا کوالالامپور؛ کدام یک به نفع کشور است؟

سومین جلسه کمیته تخصصی دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی برگزار شد
در سومین جلسه سال جاری کمیته تخصصی دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی که سه شنبه 10 خرداد در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، موضوع الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا کوالالامپور مورد بحث وبررسی قرار گرفت .هدف این پروتکل کمک به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی با ارائه قوانین و رویه های بین المللی در خصوص تعهدات و مسئولیت کشور ها در جبران خسارت های احتمالی ناشی از رهاسازی موجودات زنده تغییریافته ژنتیکی می باشد و از 2018 برای کشورهای عضو که درحال حاضر 49 کشور می باشند، لازم الاجرا  شده است. باتوجه به اختلاف نظر متخصصان و متولیان حوزه ایمنی زیستی کشور و وجود نظرات موافق و مخالفی که در این خصوص از سال ها پیش وجود داشته و مانع تصمیم گیری نهایی شده است ، موضوع در این جلسه مطرح و مقرر شد گزارشی از معایب و مزایای الحاق و عدم الحاق آن تهیه و درنشست آتی شورای ملی ایمنی زیستی جهت سیر مراحل قانونی تصمیم گیری ارائه گردد.

همچنین در این جلسه شیوه نامه کمیسیون سه نفره داوری قانون ایمنی زیستی که چگونگی رسیدگی به اعتراضات و اختلافات حوزه ایمنی زیستی را مشخص می نماید، جهت ارائه به شورای ملی ایمنی زیستی مورد بررسی نهایی و توافق اعضا قرار گرفت.

در این جلسه آقایان دکتر صابر گلکاری از طرف وزارت جهاد کشاورزی و دکتر رضا میرزایی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دبیران جدید کارگروه تخصصی ایمنی زیستی دستگاه های مذکور معرفی و به ترتیب جایگزین آقایان دکتر محمد جعفرآقایی و دکتر محمد مدادی گردیدند.
بيشتر