اخبار

لوایح پیشنهادی دو عضو دیگر کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

لوایح پیشنهادی دو عضو دیگر کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

سومین جلسه كمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی در سال 1402 برگزار شد.
سومین جلسه كمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی با موضوع بررسی لوایح پیشنهادی آقای دكتر مدرسی و آقای دكتر ملبوبی نماینده انجمن های علمی - تخصصی زیست فناوری جدید در مورد اصلاح قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388/5/7 در تاریخ 1402/03/27برگزار شد.

در ابتدای جلسه، در رابطه با اقدامات كارگروه ها درخصوص پیشنهادات ختام گزارش سازمان بازرسی كشور، دبیر محترم كارگروه وزارت جهاد كشاورزی، جناب آقای دکتر آقایی، اعلام كردند موضوع دستورالعمل «آزمایش های میدانی محصور گیاهان تغییر شکل یافته ژنتیکی»در كارگروه ایمنی زیستی وزارت جهاد كشاورزی در حال پیگیری است.

همچنین مطابق بند یک مصوبه كمیته تخصصی مورخ 1402/2/17 كارگروه های تخصصی می بایست مشخصات اعضای كارگروه ها، دستورجلسات و مصوبات و بخشنامه های مرتبط به علاوه برنامه های پیش بینی شده برای سال 1402 را برای دبیرخانه ارسال نمایند كه كارگروه ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موارد را به تفکیک ارسال نموده بودند و از سایر كارگروه ها نیز درخواست شد در اسرع وقت اطالعات را به دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی ارسال نمایند
.

در ادامه آقایان دكتر مدرسی و دكتر ملبوبی لوایح پیشنهادی و گزارش مطالعه دینامیسم ژنوم ها و قانون ایمنی زیستی را درخصوص اصالح قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388/5/7 تشریح نمودند و اعضای كارگروه نیز نظرات و پیشنهادات خود در این خصوص مطرح نمودند.

در پایان مقرر شد؛
  • گزارش ها و لوایح پیشنهادی دكتر مدرسی و دكتر ملبوبی در خصوص اصلاح قانون ایمنی زیستی برای اعضای محترم كمیته ارسال اعضای محترم ظرف مدت 15 روز نظرات و پیشنهادات خود را ارسال نمایند.
  • جلسه آتی كمیته تخصصی به میزبانی كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ارائه لایحه پیشنهادی كارگروه مذكور برگزار شود.
  • پیرو مصوبات قبلی كمیسیون هماهنگی و كمیته های تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی، مجددا جدول وضعیت بند 2-1 پیشنهاد شماره 1 گزارش سازمان بازرسی كل كشور برای اعضاء ارسال تا ظرف مدت 15 روز اقدامات كارگروه ها در این خصوص را به كمیته تخصصی دبیرخانه اعلام نمایند .
  • در یکی از جلسات آتی كمیته تخصصی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی مطرح و از نظر تداخل و همپوشانی مباحث با قانون ملی ایمنی زیستی مورد بررسی قرار گیرد.  
  • بازدید از گمركات ورودی محصولات تراریخته و آزمایشگاه های مرجع وزارتخانه های جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور كار دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی قرار گیرد و اعضای محترم به ویژه كارگروه های تخصصی چهارگانه همکاری های لازم را در این خصوص بعمل آورند.  
  • موضوع مدیریت پسماند محصولات تراریخته و امحاء محصولات تراریخته فاسد در تدوین لایحه اصلاحی قانون ایمنی زیستی مدنظر قرار گیرد.
بيشتر