اخبار

بازدید اعضای کمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی از آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو

بازدید اعضای کمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی از آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو

دومین دستور کار کمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی مورخ 1402/04/17 بازدید از آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو بود که پس از اتمام نشست جمعی از اعضای کمیته تخصصی به همراه اعضای کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بخش های مختلف آزمایشگاه های مرجع با عناوین شیمی غذا، آلاینده های صنعتی، بقایای داروهای دامی و آفت کش ها، فلزات سنگین و تشخیص فرآورده های تراریخته بازدید کردند و طی این بازدید مدیران هر بخش توضیحات جامعی درخصوص فعالیت ها و دستاوردهای هر بخش ارایه دادند و اعضای کمیته از نزدیک با تجهیزات آزمایشگاهی، ظرفیت های موجود و مراحل صدور مجوز واردات محصولات تراریخته در این اداره کل آشنا شدند.

بخشی از شرح وظایف آزمایشگاه مرجع تشخیص فرآورده های تراریخته در سازمان غذا و دارو به شرح ذیل می باشد:
  1. انجام آزمون های غربالگری برای کلیه فرآروده های غذایی تراریخته با منشا سویا، کلزا، ذرت و برنج
  2. انجام آزمون های شناسایی رخداد دانه های روغنی کلزا، سویا و ذرت
  3. ممیزی و بازرسی آزمایشگاه های مجاز، همکار و معاونت های تحت نظارت
  4. شرکت در تدوین استانداردهای ملی مربوطه
  5. برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه آنالیز کیفی و کمی مواد غذایی تراریخته
  6.  تدوین برنامه های آزمون های غربالگری و شناسایی رخداد و سیاست گذاری در راستای همسان سازی و یکسان سازی روش ها  
بيشتر