اخبار

برگزاری پنجمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی  به صورت مشترک با کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست

برگزاری پنجمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی به صورت مشترک با کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست

ارایه پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه اصلاحی قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388/05/07
پنجمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی به صورت مشترک با کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دبیران کارگروه های تخصصی دستگاه های ذی صلاح و نمایندگان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و انجمن های علمی، تخصصی زیست فناوری و اعضای کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

در ابتدای جلسه خانم مهندس نیکوچوبدار مدیر دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی گزارشی از روند تصمیم گیری برای تهیه لایحه اصلاحی قانون ایمنی زیستی مصوب 1388/05/07 از جمله: تکلیف اجرای مصوبات کمیسیون هماهنگی، دستور جلسات شورای ملی ایمنی زیستی و ورود نهادهای پژوهشی به تنظیم لایحه اصلاحی قانون که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و تداخل با شرح وظایف دستگاه های اجرایی ذی صلاح می شد ارائه نمودند همچنین در ادامه عملکرد کارگروه های تخصصی دستگاه های اجرایی و اعضای کمیته تخصصی را در ارائه پیشنهادات و تهیه لایحه اصلاحی به صورت جداگانه تشریح نمودند

دستور کار اصلی جلسه بررسی لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اصلاح قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388/05/07 بود که جناب آقای دکتر میرزایی پیشنهادات را ارائه دادند و توسط اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در حاشیه این جلسه اعضای کمیته از بانک ژن جانوری و موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بازدید نمودند که مسئولین مرتبط با هر بخش توضیحاتی درباره وضعیت گونه های شناسایی شده، گونه های اندمیک در ایران، شرایط و نحوه نگهداری نمونه ها و ... ارائه نمودند. لازم به ذکر است جانوران با بیش از 1.5 میلیون گونه شناختهشده، بزرگترین گروه جانداران هستند. گروه جانوری دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی بر روی سه شاخه طناب داران، بندپایان و نرمتنان مطالعه و فعالیت می نماید و در حال حاضر 30124 نمونه در مخازن علمی موجود می باشد.
 
بيشتر