اخبار

بازدید ارزیاب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی  از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بازدید ارزیاب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بازدید خانم ریچل آموکاتیا (ارزیاب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی) و هیات همراه از توانمندی ها و ظرفیتهای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

خانم ریچل اوموکاتیا (ارزیاب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی) و هیات همراه از سازمان حفاظت محیط زیست متشکل از آقایان دکتر اسکندر امیدی نیا (هماهنگ کننده ملی پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی)، دکتر رضا میرزایی ( دبیرکارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست) و خانم فاطمه نیکوچوبدار (مدیر دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی) در روز دوشنبه 24 مهر ماه 1402 از پژوهشگاه بازدید نمودند. در این بازدید که آقایان دکتر امیر موسوی (مجری پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی در وزارت عتف ) دکتر رضا ذوالفقاری (دبیر کارگروه وزارتی ایمنی زیستی)، دکتر محمدعلی ملبوبی (معاون فناوری پژوهشگاه) و خانم نسرین اسمعیل زاده (مسئول اتاق تهاتر ایمنی زیستی ) حضور داشتند ضمن بازدید ازآزمایشگاه تراریخته، آزمایشگاه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دفتر اتاق تهاتر ایمنی زیستی گزارشات مربوط به پروژه توانمندسازی، فعالیتها و ظرفیتهای پژوهشگاه در خصوص ایمنی زیستی و محصولات تراریخته به اطلاع رسانده شد. ضمن بازدید از ازمایشگاه تراریخته آقای دکتر محمدی (ریاست پژوهشگاه) در آزمایشگاه حضور یافته و ضمن خوشامدگویی به خانم ریچل خواستار حمایت بیتشر سازمانهای بین المللی از فعالیتهای ایمنی زیستی پژوهشگاه شدند.

خبر: اتاق تهاتر ایمنی زیستی ایران 

 

عكس های مرتبط :
بيشتر