اخبار

کارگاه آموزشی بین المللی موجودات تغییر یافته ژنتیک: ایمنی زیستی و مقررات

کارگاه آموزشی بین المللی موجودات تغییر یافته ژنتیک: ایمنی زیستی و مقررات

برگزاری دومین نشست کارشناسان بیوتکنولوزی کشورهای عضو اکو، چهارشنبه 3 آبان 1402
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران همزمان با برگزاری دومین نشست کارشناسان بیوتکنولوزی کشورهای عضو اکو، کارگاه آموزشی بین المللی "موجودات تغییر یافته ژنتیک: ایمنی زیستی و مقررات" را با شرکت نمایندگان اعضای کشورهای عضو اکو در تاریخ سوم آبان 1402 به صورت وبینار برگزار می نماید.

زمان: چهارشنبه 3 آبان 1402 ------ ساعت 13:00- 10:00 

لینک ابری روم برای شرکت کنندگان محترم:
https://vc.areeo.ac.ir/ch/abriiroom2

     

بيشتر